ฝากข้อความถึงเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขรับประกัน การเปลี่ยน คืนสินค้า

1. บริษัท แซนต้าฯ สงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลารับประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสนอราคาโดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 ลูกค้าจะต้องแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบรับประกัน ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งก่อนเรียกใช้บริการ โดยใบรับประกันนั้นจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เช่น ชนิดของสินค้า ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง พร้อมทั้งจะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราของบริษัท ฯ เท่านั้น การแก้ไขเพิ่มเติมใบรับประกันโดยผู้อื่นซึ่งมิได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือ ใบรับประกันสุญหายจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
3.2 การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงรายการวัสดุสิ้นเปลืองของสินค้า อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสินค้าที่ติดตั้งเพิ่มเติมหรือนำมาทดแทนในภายหลังชิ้นส่วนที่ทำด้วยแก้ว พลาสติก หลอดไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ชิ้นส่วนที่เปราะและแตกหักง่าย รวมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนซึ่งสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
3.3 รายละเอียดการให้บริการในระยะเวลาการรับประกัน
3.3.1 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ฟรี ค่าบริการ ค่าเดินทาง ค่าอะไหล่ และค่าขนส่งสินค้าเพื่อซ่อม
3.3.2 เขตต่างจังหวัด
- ฟรี ค่าบริการและค่าอะไหล่
- ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าขนส่งสินค่าเพื่อซ่อม คิดตามจริง
3.3.3 ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
3.3.4 ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า
4. เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน
4.1 ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวังหรือการใช้งานผิดวิธี การนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท การติดตั้งใช้งานไม่ถูกต้อง การขาดการดูแลรักษาและไม่ปฎิบัติตามการแนะนำในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
4.2 ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซมโดยผู้อื่นซึ่งมิได้เป็นตัวแทนของบริษัท ฯ
4.3 ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากปัจจัยภายนอก สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือแมลง
4.4 ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายสินค้าโดยผู้อื่นซึ่งมิได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ หลังจากการติดตั้งหรือส่งมอบสินค้าแล้ว
5. ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่อยู่ของเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
5/41 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี , ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
02-101-3453, 02-101-3454, 089-006-2766, 084-935-2276, 086-323-9614
อีเมล์
santatech@gmail.com
Line ID
@santatech
Facebook
https://www.facebook.com/santacenter
ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....